Algemene voorwaarden

Tilburg 04 Januari 2018

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Odaddy BV en al haar gerelateerde overige Bv’s, aandeelhouders en volmachten voor deze werkmaatschappij, hierna te noemen: “Odaddy” en een Wederpartij waarop Odaddy BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Odaddy BV, voor de uitvoering waarvan door Odaddy BV derden dienen te worden betrokken. 
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Odaddy BV en haar directie. 
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Odaddy BV en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
8. Indien Odaddy BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Odaddy BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Odaddy BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte waarin de vervalperiode niet is gespecificeerd vervalt uiterlijk 15 dagen na de datum van de offerte. 
2. Odaddy BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Odaddy BV niet gebonden aan in de aanvaarding door de Wederpartij voorkomende afwijkingen van de offerte of orderbevestiging van Odaddy BV. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Odaddy BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3. Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De Wederpartij is verplicht het gekochte product af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld. 
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.                                                                                                                                

3a. Indien de koper nalatig is met het betalen van overeengekomen vooraf  betaling bij levering waardoor de levering niet kan plaats vinden, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten zoals reis - en overige werkkosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. 
4. Producten kunnen afwijken van de getoonde versie in model en verpakking. Odaddy BV garandeert dat de eigenschappen van het geleverde product overeenkomen met het oorspronkelijk aangeboden product. Een afwijking van het geleverde product, binnen de genoemde afwijkingstoleranties, geeft de Wederpartij geen recht het gekochte product niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op schadevergoeding, dan wel vervanging van het geleverde product.

 Artikel 4. Levertijd 

1. In offertes en overeenkomsten door Odaddy BV genoemde levertijden en andere voor door Odaddy BV te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief en nimmer fataal; overschrijding ervan geeft de Wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 
2. Bij niet tijdige levering dient de Wederpartij derhalve Odaddy BV schriftelijk in gebreke te stellen en Odaddy BV een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 
3. De door Odaddy BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 

 1. Indien er sprake is van overmacht zoals bijvoorbeeld het wegvallen van de aangestelde montage eenheid of aannemer die de montage in opdracht had gekregen, is Odaddy BV niet aansprakelijk te stellen of in gebreke te stellen. In deze situatie geld er ook geen geldelijke compensatie. Odaddy BV moet in de gelegenheid worden gesteld een vergelijkbare en andere partij te zoeken en aan te stellen om de aanvankelijk opdracht uit te kunnen voeren. 

  Artikel 5. Deelleveringen

   1. Het is Odaddy BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Odaddy BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
  2. Odaddy BV is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat de Wederpartij alle opeisbare vorderingen van Odaddy BV volledig heeft voldaan. 

  Artikel 6. Technische eisen 

  1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Odaddy BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik uitdrukkelijk melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 
  2. Alle andere technische eisen die door de Wederpartij aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de Wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

   Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden Indien door Odaddy BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

  Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst 

  1. Een overeenkomst tussen Odaddy BV en de Wederpartij kan onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden worden in de volgende gevallen: - indien aan Odaddy BV na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die Odaddy BV goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Odaddy BV de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming (bijvoorbeeld een bankgarantie) en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is Odaddy BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Odaddy BV schadevergoeding te vorderen. 
  2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Odaddy BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar worden dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Odaddy BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

  Artikel 9. Garantie

  1. Odaddy BV garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van één maand na levering. 
  2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal, of fabricagefout vertoont heeft de Wederpartij recht op herstel van de zaak. Odaddy BV kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
  3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. 
  4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: - het op verkeerde wijze opslaan, inpakken en transporteren van de zaken; - het op onzorgvuldige/onoordeelkundige wijze gebruik maken van de zaken. 
  5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 6. De Wederpartij kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Odaddy BV van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden. 

  Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

  1. Alle door Odaddy BV geleverde zaken blijven het eigendom van Odaddy BV totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Odaddy BV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 
  2. Door Odaddy BV geleverde zaken, die krachten lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
  3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
  4. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Odaddy BV dan wel aan en door haar aan te wijzen derden om, in alle gevallen waarin Odaddy BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Odaddy BV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Odaddy BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 3. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s zoals brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek te inzage te geven. 
  7. Indien Odaddy BV ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde levert, dan zal de vordering van Odaddy BV op de Wederpartij ter zake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de Wederpartij aan de verkoper verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van de terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van Odaddy BV. De kosten voor het terughalen van de zaken komt voor rekening van de Wederpartij. 
  8. Odaddy BV is gerechtigd zoveel zaken van de Wederpartij terug te halen, totdat met de bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van Odaddy BV, inclusief kosten, wettelijke rente en eventuele schadevergoeding, is voldaan. 

  Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

   1. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij, of binnen 3 uur na aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Is er een reden om te reclameren omdat de gekochte goederen niet compleet zijn of onvolledig zijn geleverd en dientengevolge niet redelijk gemonteerd of gebruikt kunnen worden, dan is dat op zich geen reden om Odaddy BV aansprakelijk te kunnen stellen voor een eventueel geleden schade.
  2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit onmiddellijk en binnen 24 uur schriftelijk aan Odaddy BV te melden, ook als het gaat om montage en /of assemblage door derden.
   3. Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Odaddy BV. 
  4. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 
  5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Odaddy BV worden geretourneerd. 
  6. Het recht om Odaddy BV aan te spreken op tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst vervalt 2 dagen na de levering dag. 

  Artikel 12. Emballage 

  1. De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermingstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. 
  2. Indien de Wederpartij leenemballage na een aanneming niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Odaddy BV gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Odaddy BV deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd. 

  Artikel 13. Prijs/prijsverhoging 

  1.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Odaddy BV afgegeven prijzen: - in Euro’s - exclusief BTW - op basis van door Odaddy BV gehanteerde minimum hoeveelheden - exclusief transportkosten - af fabriek/magazijn 
  2. Indien Odaddy BV met de Wederpartij een bepaalde prijs is overeengekomen, is Odaddy BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Odaddy BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 
  3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. 

  Artikel 14. Betaling 

  1. Indien niet vooraf anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Odaddy BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
  2. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger ligt, in welk geval de wettelijke rente geldt.
   3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zullen de vorderingen van Odaddy BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Odaddy BV onmiddellijk opeisbaar zijn. 
  4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
  5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
  6. Odaddy BV is te allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen aan de Wederpartij. Indien een voorschot is gevraagd, zal Odaddy BV pas overgaan tot het bestellen van de zaken voor de Wederpartij nadat het voorschot is voldaan. 
  7. Bij orderbedragen van € 15.000,-- of hoger zal de Wederpartij ten genoege van Odaddy BV een bankgarantie stellen voor de waarde van de bestelde zaken.

   Artikel 15. Incassokosten 

  1. Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij verschuldigd: - over de eerste € 6.500,-- : 15% - over het meerdere tot € 13.000,-- : 10% - over het meerdere tot € 32.500,-- : 8% - over het meerdere tot € 130.000,-- : 5% - over het meerder vanaf € 130.000,-- : 3% 2. Indien Odaddy BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Artikel 16. Aansprakelijkheid Odaddy BV is jegens de Wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden. 
  2. Odaddy BV is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten; 
  3. De aansprakelijkheid van Odaddy BV is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Odaddy BV in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 
  4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Odaddy BV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Odaddy BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de factuurwaarde van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
  5. Odaddy BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Odaddy BV van de producten van Odaddy BV, te gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van de Wederpartij zich bevindt. Ook ten aanzien van de voor Odaddy BV of haar ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand van Wederpartij, of onderdelen daarvan, sluit Odaddy BV uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montagewerkzaamheden zou kunnen ontstaan. De Wederpartij verplicht zich vooraf Odaddy BV volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte producten dient plaats te vinden, uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Odaddy BV aanvaardt de Wederpartij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Odaddy BV ontstaat. 

  Artikel 17. Overmacht 

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Odaddy BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Odaddy BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, stagnaties in de aanvoer, werkstakingen in het bedrijf van Odaddy BV daaronder begrepen. 
  2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Odaddy BV opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Odaddy BV niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
  3. Indien Odaddy BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke prestatie. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Onder overmacht waarop Odaddy BV zich kan beroepen is de nalatigheid van de aannemer welke de montage opdracht heeft aanvaard. Dit kan zijn het niet volledig afwerken van het object, of het voortduren rekken en vooruitschuiven van de montage. Odaddy BV moet in de gelegenheid zijn en/of worden gesteld een nieuwe en gelijkwaardige partij aan te stellen om de montageopdracht zoals vastgelegd in de verkoopovereenkomst, af te werken en op te leveren. Voor dit alternatief kan Odaddy BV er maximaal 6 maanden over doen.Artikel 18. Annulering 

1. Bij annulering van een order 90 of meer dagen voor de overeengekomen leverdatum is 50 % van het bruto orderbedrag verschuldigd. 2. Bij annulering van een order vanaf 60 dagen tot 90 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 75% van het bruto orderbedrag verschuldigd. 3. Bij annulering van een order tot 60 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 100% van het bruto orderbedrag verschuldigd. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op elke overeenkomst tussen Odaddy BV en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
2. Eventuele geschillen tussen de Wederpartij en Odaddy BV zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in het arrondissement van de zetel van Odaddy BV 
3. Als plaats van uitvoering van de overeenkomst geldt de vestigingsplaats van Odaddy BV Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg/Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde. Odaddy BV BV Jellinghausstraat 15  5048 AZ Tilburg KvK; 67489710

Solvana is een merknaam van Odaddy BV

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »